Pametna kupnja


Obavijest o zaštiti privatnosti – Tražitelji zaposlenja

Tko smo i na koji način koristimo vaše osobne podatke?

Eurospin Italia S.p.A., sa sjedištem na adresi Via Campalto 3/d, San Martino Buon Albergo (VR), 37036, dalje u tekstu Voditelj obrade, štiti povjerljivost vaših osobnih podataka i jamči njihovu zaštitu od bilo kojeg događaja koji bi ih mogao dovesti u opasnost.
Voditelj obrade u tu svrhu primjenjuje politike i prakse koje se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka te ostvarivanje vaših prava u skladu s primjenjivim pravom. Voditelj obrade dužan je ažurirati politike i prakse koje se primjenjuju u svrhe zaštite osobnih podataka svaki put kada je to neophodno te u slučaju pravnih ili organizacijskih promjena koje mogu utjecati na obradu vaših osobnih podataka. Voditelj obrade je imenovao Službenika za zaštitu podataka s kojim možete kontaktirati ako imate pitanja koja se odnose na primijenjene politike i prakse. Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka su sljedeći:

Ufficio del DPO del Gruppo Eurospin
(Ured Službenika za zaštitu osobnih podataka Grupe Eurospin)

Via Campalto 3/d
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
e-mail: dpo@eurospin.it

Na koji način Eurospin Italia S.p.A. prikuplja i obrađuje vaše podatke?

Voditelj obrade prikuplja i/ili prima informacije o vama, kao što su: ime, prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, adresa i elektronička pošta, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona, podaci iz životopisa, kao i podaci koji se odnose na zdravstveno stanje ako ste iste predali putem životopisa ili ako je radno mjesto za koje se prijavljujete predviđeno za zaštićene skupine. Isti služe Voditelju obrade kako bi provjerio pretpostavke za vaše zapošljavanje i/ili za početak vaše suradnje s Voditeljem obrade. Vaši se osobni podaci mogu otkriti trećim stranama u svrhu provedbe radnji koje se odnose na odabir osoblja, a koje imaju s Voditeljem obrade ugovorni odnos koji ih obvezuje na zaštitu podataka. Svako otkrivanje koje nije u skladu s navedenim svrhama bit će podložno vašoj privoli.

Voditelj obrade ne prenosi vaše osobne podatke u inozemstvo. Vaši se osobni podaci neće ni na koji način širiti ili otkrivati neodređenim ili neidentificiranim osobama, kao ni trećima.
Vaši osobni podaci obrađivat će se u sljedeće svrhe:

1) odabir osoblja i/ili pokretanje suradnje

Obrada vaših osobnih podataka vrši se kako bi se pokrenule radnje koje slijede nakon provedbe odabira osoblja koju je izvršio Voditelj obrade, kao što su:

 • potraga za kandidatima za radna mjesta koja traži Voditelj obrade;
 • prikupljanje zamolbi i životopisa koje se može provesti korištenjem dvaju izvora:
  • unutarnjih koji pripadaju Voditelju obrade (oglasi o potrazi Voditelja obrade, obavijesti zaposlenika Voditelja obrade, životopisi koji su spontano pristigli);
  • vanjski koji ne pripadaju Voditelju obrade (obavijesti o potrazi za osobljem koje su oglašene putem agencija za selekciju kandidata, agencija za zapošljavanje, sveučilišta, škola, oglasa u dnevnim novinama, časopisima, stručnim časopisima);
 • pregled primljenih životopisa za prvi odabir;
 • organizacija selekcijskih razgovora;
 • uključivanje najprikladnijeg kandidata u organizacijsku strukturu Voditelja obrade;
 • ispunjenje određenih obveza te izvršenje određenih zadaća koji proizlaze iz zakona, propisa ili kolektivnih ugovora pa i onih društvenih, posebice u svrhu uspostavljanja radnog odnosa i/ili suradničkog odnosa, kao i identifikacije olakšica koje se odnose na eventualni ugovorni odnos s pripadnicima zaštićenih kategorija.
  Vaši osobni podaci prikupljaju se i kod trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

  • ostale Voditelje obrade, npr. društva koja pripadaju grupi Voditelja obrade;
  • privatne osobe koji se bave ustupanjem radnika, posredovanjem, potragom za osobljem i

   njihovom selekcijom, osposobljavanjem i potporom pri traženju zamjenskog posla;

  • sveučilišta i škole;
  • članove obitelji i zajedničkog kućanstva.

Osobni podaci koje Voditelj obrade obrađuje u gore navedene svrhe, uključuju, između ostalog:
1) ime, prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, adresu i elektroničku pošta, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona;

2)  podatke iz životopisa;

3)  podatke koji se odnose na zdravstveno stanje ako su isti bili potrebni u svrhu kandidiranja ili ako ste iste dali u sklopu životopisa. Ako je predviđeno, ne dovodi se u pitanje pravo ispravljanje podataka koje je Voditelj obrade izdao ili prikupio.

otkrivanje trećim stranama i primateljima

Vaši podaci se neće otkrivati trećim stranama/primateljima za njihove osobne svrhe, osim ako:

 1. vi ne date privolu;
 2. isto nije neophodno za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz zakona koje ih uređuju (npr. za zaštitu vaših prava, itd.);
 3. se komunikacija ne odvija prema društvima koja su dio grupe kojoj pripada Voditelj obrade u administrativne svrhe; privatnim osobama koje se bave ustupanjem radnika, posredovanjem, potragom za osobljem i njihovom selekcijom, osposobljavanjem i potporom pri traženju zamjenskog posla; sveučilištima i školama, članovima obitelj i zajedničkog kućanstva te informacijskim društvima i društvima koja pružaju računalnu podršku.

Osobni podaci koje Voditelj obrade obrađuje u navedene svrhe, uključuju, između ostalog:
o ime, prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, adresu i elektroničku pošta, broj fiksnog i/ili mobilnog telefona;
o podatke iz životopisa;
i ako je potrebno te sa svim jamstvima uključujući ona koja navode potrebu za pseudonimizacijom, agregacijom i/ili enkripcijom, one koji se odnose
o na zdravstveno stanje.

2) ačunalna sigurnost

Voditelj obrade obrađuje, i putem svojih dobavljača (trećih strana i/ili primatelja), vaše osobne podatke, i one računalne (npr. logički pristup) ili podatke o prometu koji su prikupljeni ili dobiveni u slučaju izloženih usluga (npr. „karijere“) na mrežnoj stranici Eurospin.it, u mjeri koja je nužna i razmjerna kako bi se jamčila sigurnost i sposobnost određene mreže ili poslužitelja na istu spojenog da se odupru, na danom stupnju povjerljivosti, slučajnim događajima ili nezakonitim ili zlonamjernim radnjama koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, integritet i povjerljivost pohranjenih ili prenesenih osobnih podataka.

U tu svrhu Voditelj obrade predviđa postupke za rješavanje povreda osobnih podataka (data breach) u odnosu na zakonske obveze koje se moraju izvršavati.
Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka čini vaša privola. Imate pravo u svakom trenutku povući vašu privolu bez da to utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje se može poslati na adresu Voditelja obrade ili Službenika za zaštitu podataka.

Što ako ne pružite vaše podatke ili povučete privolu za obradu istih?

Vaši podaci, koje je Voditelj obrade prikupio ili na drugi način primio, a koji su označeni sa *** smatraju se neophodnima i uskraćivanjem istih Voditelj obrade neće moći pokrenuti radnje koje se odnose na osnovnu obradu, odnosno:
– procijeniti vašu kandidaturu u postupku selekcije osoblja koju izvršava Voditelj obrade pa i putem svojih dobavljača (trećih osoba/primatelja);

– voditi postupak selekcije osoblja u svim fazama;
– u svim ostalim pitanjima koja iz istih proizlaze.
Podaci koji nisu označeni sa *** smatraju se neobaveznima te nedostatak istih neće utjecati na osnovnu obradu.
Voditelj obrade namjerava izvršiti određene obrade u svrhu legitimnih interesa koji ne dovode u pitanje vaše pravo na povjerljivost, kao što su oni koji:
– omogućuju sprečavanje računalnih prijevara i obavještavanje nadzornog tijela ili korisnika, ako je neophodno, o povredi osobnih podataka;

– omogućuju otkrivanje osobnih podataka društvima koja pripadaju grupi Voditelja obrade u administrativne svrhe;
– omogućuju otkrivanje trećim osobama/primateljima u svrhu aktivnosti koje su povezane s upravljanjem postupkom selekcije osoblja.

Na koji način i koliko dugo se čuvaju vaši podaci?

Obrada vaših podataka odvija se elektroničkim putem te ručno, alatima koji su na raspolaganju osobama koje djeluju u ime Voditelja obrade te su u te svrhe ovlašteni i osposobljeni. Papirnato te posebno elektroničko arhiviranje vaših podataka i njihovo čuvanje zaštićeno je učinkovitim i odgovarajućim mjerama sigurnosti kako bi se spriječili rizici povrede koje je procijenio Voditelj obrade. Voditelj obrade dužan je periodično i trajno provjeravati primijenjene mjere, posebno one koje se odnose na elektroničke i telematske alate, kako bi jamčio povjerljivost osobnih podataka koji se njima obrađuju, arhiviraju i čuvaju, posebno ako pripadaju posebnim kategorijama.

Osobni se podaci čuvaju tijekom razdoblja koje je potrebno da bi se ispunile aktivnosti povezane sa selekcijom kandidata, ali ne dulje od 12 mjeseci od njihovog prikupljanja, osim u slučaju kada se uspostavi radni i/ili suradnički odnos.
Računalna arhiva se nalazi unutar granica EU-a (i EGP-a) te nije predviđeno njeno povezivanje ili interakcija s bazama podataka koje se nalaze u inozemstvu.

Na koji način

Obradu podataka provodi putem papirnatih sredstava ili računalnih postupaka interno osoblje koje je u tu svrhu posebno ovlašteno i osposobljeno. Istima je dozvoljen pristup vašim osobnim podacima u mjeri te unutar granica u kojima je isti neophodan za provedbu obrade koja se odnosi na vas. Vaši podaci, posebice oni koji pripadaju posebnim kategorijama, obrađuju se odvojeno od drugih uključujući metode pseudonimizacije ili agregacije koje ne dozvoljavaju da ih se prepozna na jednostavan način.

Voditelj obrade periodično provjerava alate kojima se obrađuju vaši podaci te za njih predviđene sigurnosne mjere zaštite za koje osigurava redovno ažuriranje; također provjerava, i putem subjekata koji su ovlašteni za obradu, da se ne prikupljaju, obrađuju, pohranjuju ili obrađuju osobni podaci čija obrada nije potrebna; provjerava da se podaci čuvaju uz jamstvo cjelovitosti i povjerljivosti njihovog korištenja u svrhe provedenih obrada.

Gdje

Podaci se čuvaju u papirnatom, računalnom i telematskom arhivu koji se nalazi unutar Europskog gospodarskog prostora te su osigurane odgovarajuće sigurnosne mjere.

Koliko dugo

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade čuvaju se tijekom razdoblja koje je potrebno da bi se ispunile aktivnosti povezane sa selekcijom kandidata, ali ne dulje od 12 mjeseci od njihovog prikupljanja, osim u slučaju kada se uspostavi radni i/ili suradnički odnos. Ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima bi se prava koja proizlaze iz obrade ostvarila sudskim putem, u kojem slučaju će vaši podaci, samo oni koji su potrebni za takve svrhe, biti obrađeni tijekom razdoblja koje je potrebno za njihovo ostvarenje.

Također se ne dovodi u pitanje vaše pravo na prigovor, u bilo kojem trenutku, na obradu koja se temelji na legitimnom interesu iz razloga koji su povezani s vašim posebnim slučajem.
Koja su vaša prava?
U bilo kojem trenutku te tijekom cijelog trajanja obrade možete u vezi vašeg zahtjeva besplatno te bez ikakvih obveza i posebnih formalnosti:

 • dobiti potvrdu o obradi podataka koju vodi Voditelj obrade;
 • pristupiti vašim osobnim podacima te doznati porijeklo (u slučaju kada podatke niste vi osobno dostavili), ciljeve i svrhu obrade, podatke o subjektima kojima se isti otkrivaju, razdoblje čuvanja vaših podataka ili kriterije korisne da bi se isto ustanovilo;
 • ažurirati ili ispraviti vaše osobne podatke na način da uvijek budu točni i precizni;
 • izbrisati vaše osobne podatke iz baza podataka i/ili arhiva pa i sigurnosnih kopija podataka koje pripadaju Voditelju obrade, između ostalih, u kojima više nisu potrebni za svrhe obrade ili se isto smatra nezakonitim te samo ako postoje preduvjeti predviđeni zakonom ili ako obrada nije opravdana nekim drugim jednako legitimnim razlogom;

– ograničiti obradu vaših osobnih podataka u određenim uvjetima, naprimjer, ako ste osporili točnost, tijekom razdoblja koje je potrebno Voditelju obrade da provjeri točnost. Mora vas se pravovremeno izvijestiti i kada se razdoblje suspenzije dovrši ili kada nestane uzrok ograničenja obrade te stoga opozvano i samo ograničenje;

– dobiti vaše osobne podatke, ako ih je Voditelj obrade primio ili ih obrađuje uz vašu privolu i/ili ako se njihova obrada temelji na ugovoru i automatiziranim alatima, u elektroničkom obliku i s ciljem prijenosa drugom voditelju obrade.
Voditelj obrade mora u tom smislu postupiti bez odlaganja i najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. Ovaj se rok može produljiti za dva mjeseca ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva koje zaprimi Voditelj obrade. U tim slučajevima Voditelj obrade će vas obavijestiti, u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva, o razlozima produljenja.

Za više informacija ili za slanje zahtjeva, obratite se Voditelju obrade na adresu privacy@eurospin.it ili Uredu Službenika za zaštitu podataka grupe Eurospin.
Na koji način i kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka?
Iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju, možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku, ako se isti temelji na legitimnom interesu, na način da pošaljete vaš zahtjev Voditelju obrade na adresu privacy@eurospin.it.

Imate pravo na brisanje vaših osobnih podataka ako ne postoji jači legitiman razlog u odnosu na onaj na temelju kojeg ste poslali vaš zahtjev.
Kome se može podnijeti pritužba?
Ne dovodeći u pitanje druge upravne ili pravosudne radnje, pritužbu možete poslati nadležnom nadzornom tijelu, odnosno onom koje obavlja svoje zadatke te izvršava svoje ovlasti u Italiji gdje vam je prebivalište ili gdje radite ili ako je drukčije, u zemlji članici u kojoj je došlo do kršenja Uredbe EU 2016/679, za sljedeće zemlje:

Italija:
Hrvatska: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.
Slovenija:

O svakom ažuriranju ove obavijesti o zaštiti privatnosti bit ćete pravovremeno obaviješteni putem odgovarajućih sredstava te će vas se također obavijestiti ako Voditelj obrade pokrene obradu vaših podataka u svrhe koje su drukčije od onih navedenih u ovoj obavijesti, pravovremeno kako biste mogli dati vašu privolu ako je ista potrebna.

Prijavite se na newsletter

 

Budite u tijeku sa svim novostima iz Eurospina
i pretplatite se na naš newsletter.